Τεχνολογία και Προγραμματισμός Υπολογιστών
  TEXNOΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
home
  Εισαγωγική Σελίδα
  Διαφάνειες Μαθημάτων/Αναλυτικό Διάγραμμα Μελέτης
  Εργασίες
  Ανακοινώσεις
  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
  Σχετικοί Σύνδεσμοι
  Forum Μαθήματος
  Ανακοίνωση Βαθμολογίας
  Ιστοσελίδα Εργαστηρίου
  Επικοινωνία
 
   
PDS Group HPCLAB

Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 

Τα βιβλία που προτείνονται στους πρωτοετείς φοιτητές μας για το μάθημα “Εισαγωγή στο Διαδικαστικό Προγραμματισμό” από το Τμήμα, έχει επιλεγεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με αυστηρά κριτήρια ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις της διδασκαλίας του μαθήματος και κατ' επέκταση της διδακτέας ύλης. Ωστόσο, επειδή συχνά γίνεται η ερώτηση από τους φοιτητές αν "υπάρχει κάποιο επιπλέον καλό βιβλίο σχετικά με προγραμματισμό σε C?", παραθέτουμε ενδεικτικά τίτλους βιβλίων που διαθέτει η βιβλιοθήκη του Τμήματος μας και τα οποία μπορούν να δανειστούν και να χρησιμοποιήσουν οι φοιτητές μας για την πληρέστερη πληροφόρηση τους στο αντικείμενο. Σε καμία όμως περίπτωση οι ακόλουθες αναφορές δεν γίνονται ως υπόδειξη, και μάλιστα διαφημιστική, για τους επιπλέον τίτλους. Για το λόγο αυτό, η συγκεκριμένη σελίδα μπορεί να φιλοξενήσει και άλλους τίτλους οι οποίοι όμως θα πρέπει να αντιστοιχούν στο επίπεδο γνώσεων που απαιτεί το συγκεκριμένο μάθημα του Τμήματος μας. Ωστόσο, αν κάποιος ενδιαφερόμενος θελήσει να προτείνει κάποιο νέο βιβλίο, το οποίο να συμπεριληφθεί στην ακόλουθη λίστα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας, μέσω e-mail: makri@ceid.upatras.gr, sioutas@ceid.upatras.gr, aristeid@ceid.upatras.gr.


Διδακτικά Βιβλία :

«Διαδικαστικός προγραμματισμός» – Η γλώσσα C (από Πάρι Μαστοροκώστα), Έκδοση: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Behrouz Forouzan, Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών (3η έκδοση).

Herbert Schildt, Ο οδηγός της C, εκδόσεις Γκιούρδας

Brian Kernigham, Dennis Ritchie, H Γλώσσα Προγραμματισμού ANSI C, Κλειδάριθμος, 2η έκδοση 2008.

Νίκος Χατζηγιαννάκης, Η γλώσσα C σε βάθος, 4η έκδοση, Κλειδάριθμος, 2012

Γ. Σ. Τσελίκης, Ν. Δ. Τσελίκα, C: Aπό τη Θεωρία στην Εφαρμογή, 2012

Σχετική Βιβλιογραφία

Διδακτικές σημειώσεις (από Ε. Πολυχρονόπουλο)

C How to Program, 7/E (Harvey & Paul) Deitel & Associates, Prentice Hall, 2012

Eric Roberts, Η τέχνη και η επιστήμη της C, Κλειδάριθμος, 2004

The C Book, Mike Banahan, Declan Brady, Mark Doran, Addison Wesley, 1991. freely available (http://publications.gbdirect.co.uk/c_book/copyright.html).

Engineering Problem Solving with C, 4/E Delores M. Etter, Jeanine A. Ingber, Pearson, 2012

Wortman, Leon A., The C programming tutor, Prentice Hall

Jones, Robin, The art of C Programming, Springer-Verlag, 1987

Curry, David A, Using C on the UNIX system : A guide to system programming,

Kochan, Stephen G, Programming in C.

Pohl, Ira, Kelley, Al, An introduction to programming in C: A book on C.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

«Διαδικαστικός προγραμματισμός» – Η γλώσσα C (από Πάρι Μαστοροκώστα), Έκδοση: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Programming in C: A Tutorial Brian W. Kernighan

The C Book, second edition by Mike Banahan, Declan Brady and Mark Doran

The GNU C Reference Manual by Trevis Rothwell, James Youngman

The GNU C Programming Tutorial by Mark Burgess

Essentials C by Nick Paralde

Modern C, Jens Gustedt